Sustainability

Sustainability is central to Veidekke's strategy and includes the environment and climate, social conditions and the way we operate as a company.

Office Building ZEB Flexible lab. Photo.

Veidekke is an active driving force for the green shift - by reducing the negative impact on the environment from our own business, and by helping our customers achieve their sustainability goals.

We prioritise customers and projects where our expertise and collaborative work methods can help reduce the climate footprint. Innovation, cooperation and selective investments also open new business opportunities.

Our sustainability goals

 • Reducing greenhouse gas emissions in accordance with the Paris Agreement and Science Based Target
 • Halving greenhouse gas emissions across the value chain year on year to 2030
 • Becoming climate neutral (net zero) by 2045
 • Avoiding serious work injuries and reducing the total number of injuries by 20% annually
 • Improving diversity in Veidekke

We underpin our sustainability efforts by linking loan agreements and executive incentives to the achievement of the sustainability goals.

Organisation of the sustainability work

Organisation of the sustainability work
Sustainability is part of our group strategy and included in all areas of Veidekke's management systems. The ultimate responsibility lies with Veidekke's Board of Directors and is managed on a daily basis by the group management.
 
Our businesses have a responsibility to translate their sustainability and social responsibility aspirations into action. The work builds on the group's materiality analysis and strategy and is supported by values and policies. The individual business area itself chooses the path to achieve the goals.
Participation in sustainability initiatives

Veidekke participates in initiatives promoting sustainability goals, such as:

 • The UN Global Compact — Veidekke is a member and shall comply with UN Global Compact's Ten Principles of Responsible Business.
 • Skift, Norway — Business Climate Leaders — Veidekke is a member and has signed-up to the principles of The Guide Against Greenwashing and other initiatives promoting sustainability goals.
 • The Zero Emission Resource Organisation, Norway — Veidekke is a strategic partner.
 • The Transportation Plan 2045, Sweden — Veidekke has signed-up and committed itself to the roadmap.
Reporting

Veidekke prepares an annual sustainability report.

The report follows the principles of the Global Reporting Initiative (GRI) and shows how our business impacts the environment, climate and society, how climate change and the transition to the low-emission community impacts Veidekke, and how we meet financial risks and business opportunities resulting from this.

Investor Surveys
 • CDP Climate and CDP Forest
 • Sustainalytics ESG Risk Rating Report
 • S&P CSA
Veidekke is up to date in terms of the EU taxonomy and will report in accordance with this.
 

The UN's sustainability goals and our work

We support the UN's Sustainable Development Goals and cooperate with various partners to achieve the goals within and outside our own value chain.
 

Disse bærekraftmålene er spesielt viktige for oss

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

FNs delmål nr. 5.5

«Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.»

Les FNs mål nr. 5 på FNs norske nettsider

Veidekkes mål

Vi arbeider for å øke kvinneandelen i selskapet og har blant annet satt mål om å nå 20 % kvinneandel i operative lederroller innen 2025.

Slik jobber vi for mangfold i Veidekke 

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs delmål 8.8

«Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, samt arbeidstakere i vanskelige arbeidsforhold.»

Les FNs bærekraftsmål 8 på FNs norske nettsider 

Veidekkes mål

Vi har mål om 0 alvorlige skader og å redusere antall skader totalt med 20 % per år.

Slik jobber vi med sikkerhet i Veidekke.

 

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

FNs delmål 12.2

"Bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser."

FNs delmål 12.5

"Redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk."

Les FNs bærekraftsmål 12 på FNs norske nettsider

Veidekkes mål

Vi ønsker å redusere ressursforbruk og arbeide for å fremme sirkulærøkonomi.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

FNs delmål 13

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Les FNs bærekraftsmål 13 på FNs norske nettsider

Veidekkes mål

Vi har mål om å redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2030 og netto null innen 2045.

Slik jobber vi med klima og miljø

 

Mål 15: Livet på land

FNs delmål 15.2

"Fremme bærekraftig forvaltning av all slags skog."

FNs delmål 15.5

"Iverksette tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater og stanse tap av biologisk mangfold."

FNs delmål 15.8

"Unngå innføring og spredning av fremmede arter; kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter."

Les FNs bærekraftsmål 15 på FNs norske nettsider

Veidekkes mål

Vi jobber for å ivareta naturmangfold og stanse avskoging og konvertering av naturlige økosystemer forbundet med kjøp av varer og tjenester.

Mål 16: Fred og rettferdighet

FNs delmål 16.5

«Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser.»

Les FNs bærekraftsmål 16 på FNs norske nettside

Veidekkes mål

Vi arbeider særlig med tiltak for å motvirke korrupsjon og å sikre at lover og regelverk etterleves gjennom hele verdikjeden for bygg og anlegg.

Slik jobber vi med etikk og etterlevelse